ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:
🔻مجلس برای تغییر روش تصمیمی ندارد.

🔻 تغییر ساعت رسمی کل سال مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و لی این تثبیت ساعت فقط سه ماه تابستان کارمندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

🔻کدام بهتر است؟

🔻صبح زود کارمند بلند می‌شود،
نمازش را می‌خواند، نرمشی می‌کند و می‌رود سر کار. کارمندان فکر کنند انگار واقعا ساعت تغییر پیدا کرده. هوا که خنک شد دوباره همه چیز عادی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید