مقایسه نرخ تورم در ایران و افغانستان

🔹در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان

🔹در ایران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم

دیدگاهتان را بنویسید