این گروه هکری در کانال تلگرامی خود نوشته است:
«به حمایت از هموطنان زاهدانی در این لحظات سایت شهرداری زاهدان را DDOS کردیم. جنبش تپندگان جنایتهای رژیم بر علیه این هموطنان مظلوم را تقبیح میکند…»

دیدگاهتان را بنویسید