“ارائه خدمات شهری منوط به رعایت حجاب است”

کاربری نوشته:
«مسؤولین جمهوری‌اسلامی دقیقاً قراره ما را از چه خدماتی محروم کنند؟!

از سرعت اینترنت ژاپن، یارانه معیشتی ۲۵ هزار درهمی (٣۶۵ میلیون تومانی) امارات متحده و یا محیط زیست سوئیس؟!
منت کدام خدمات را بر سر ما می‌گذارید؟!»

دیدگاهتان را بنویسید