کاربری درباره این تصویر نوشته:
« خودشون بهتر از هر کسی میدونند که همدست قاتلین مردم ایران هستند، میدونند که حامی و همدست جنایتکار هستند و این ترس از محاکمه رو تا آخر عمر به همراه خواهند داشت»

دیدگاهتان را بنویسید