فقط در ایران است که اقتصاددانان نئولیبرال، گران‌سازی را به بهانه آزار بیشتر مردم و جلوگیری از قاچاق تجویز می‌کنند

دیدگاهتان را بنویسید