در این حمله از واحد های سامانه پاتریوت آسیب جزئی دیده است.

دیدگاهتان را بنویسید