📝 روزنامه شرق نوشت:
◀️ واقعیات میدانی و بن‌بست مذاکرات هسته ای مؤید آن است که اکنون به هیچ عنوان فضا برای احیای برجام وجود ندارد. مجموعه تحولات اخیر، مرگ مذاکرات هسته ای را رقم زد.

◀️ بــه همین دلیــل اروپایی ها و آمریکا دیگــر تمایلی به ادامه مذاکرات هسته ای برای احیای برجام را ندارند. «اگر در یک گزینه احتمالی، مذاکرات هسته ای مطرح باشــد، مذاکراتی جدید و برای ترســیم توافــق جدید خواهد بود». البته تهران با توجه به شــرایط اقتصادی و دیگر مشــکلات، نیم نگاهی به ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام دارد اما گویا شرایط مطابق میل تهران نیســت.

دیدگاهتان را بنویسید