◀️ کی فکرش رو می‌کرد روزی در این مملکت که برای گسترانیدن عدالت و انسانیت در جهان انقلاب شد، آرمانهای انقلابی بجایی برسد که برای کشته شدن (البته خیالی) مردم اروپا خوشحالی کنند، اکونومیست یک «مدلسازی» کرده و اینها خوشحالی می‌کنند! اما با شنیدن جمعیت زیر خط فقر و آمار تورم سوت می‌زنند!

دیدگاهتان را بنویسید