◀️ این یعنی نه تنها این نسل را از دست داده‌ایم که برای آیندگان هم یک برهوت بر جا می‌گذارند.

◀️ وقتی نه به توسعه باور داشته باشی و نه ایران در اولویتت باشد، باید هم برهوت بر جا بماند.

دیدگاهتان را بنویسید