🔹 بازرسان کنیایی روز جمعه در چارچوب جستجوی مداوم برای یافتن قربانیان یک فرقه مذهبی که خودکشی را راهی برای رهایی می دانند، 29 جسد دیگر را نبش قبر کردند.

🔹 تعداد کشته شدگان آیین «روزه برای ورود به بهشت» تاکنون به 179 نفر رسیده است.
مقامات در هفته گذشته به دنبال بقایای اجساد در گورهای کم عمق پراکنده در سرتاسر جنگل چاکاهولا و جستجوی بازماندگان بودند، زیرا بر اساس گزارش ها هنوز صدها نفر ناپدید هستند.
دادگاه کنیا، روز چهارشنبه گذشته با وثیقه «پل مکنزی»، رهبر کلیسای بین المللی «گود نیوز» که متهم به دستور دادن به پیروانش برای گرسنگی دادن به خود و فرزندانشان برای ورود به بهشت قبل از قیامت است، مخالفت کرد

دیدگاهتان را بنویسید