🔹 محرم اینچه کاندید انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، از رقابت انصراف داد. با این وجود به دلیل صدور برگه های رای در روزهای گذشته، نام او همچنان در برگه های رای حضور دارد.

🔹 با انصراف اینچه احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم کمرنگ تر شد.
زمزمه های انصراف سینان اوغان نیز به گوش می‌رسد..

🔹 نکته کلیدی:
انصراف محرم اینچه و سینان اوغان به سود قلیچدار اوغلو خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید