زمین هجده هزار ملکوت دارد من تو را فقط به یک ملکوت آن بردم

به نظر شما در دنیای علم و تکنولوژی این ادعاها باورپذیر است؟

دیدگاهتان را بنویسید