حضور بانوى ایرانى اسقف اعظم و عضو مجلس اعیان بریتانیا در تاجگذارى چارلز سوم

گلنار فرانسیس دهقانى دختر شادروان حسن دهقانى تفتى اسقف اعظم پیشین كلیسا در ایران و بخشى از خاورمیانه بود .
او که شخصاً توسط ملکه الیزابت منصوب شده است، از معتمدان نزدیک و قدیمی پادشاه چارلز سوم محسوب مى‌شود.
وى همچنین عضو مجلس اعیان (Lord of Spirit) است.
گلنار با اسقف اعظم کانتربرى در تاجگذارى تاریخی پادشاه جدید انگلستان همکارى داشت.
پدر و مادر گلنار از یک ناحیه صحرایی جذاب در ایران مرکزى به نام تفت در استان یزد هستند که به خاطر باغ‌ها و نهرهای زیبایش معروف است.
گلی دهقانی تفتی در سال ١٩۶۶ در اصفهان به دنیا آمد.
پدرش حسن دهقانی تفتی از سال ١٩۶١ تا زمان بازنشستگی در سال ١٩٩٠ اسقف کلیساى انگلستان در ایران بود و همچنین به عنوان رئیس کلیسای اسقفی در اورشلیم و خاورمیانه، از سال ١٩٧۶ تا ١٩٨۶ خدمت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید