◀️ ‏دیدید مثل آب خوردن ۱۰۰ نماینده شاسی بلند گرفتند بعد که افشا شد، گفتند خود دولتی‌ها هم گرفته‌ بودند. همه جوری صحبت کردند که بابا همیشه بوده. همه‌ی دستگاه‌ها می‌گیرند، همه گرفتند. ولششششش کنید.

‏◀️ این یک قلم از فساد بود. فقط یک قلم کوچک.

دیدگاهتان را بنویسید