«در دروغگویان، خیری نهفته نیست؟!»

دیدگاهتان را بنویسید