هرچه آزادی اقتصادی در کشوری بیشتر باشد آن کشور دارای جامعه‌ای سالم‌تر، سرانه ثروت بیشتر، توسعه انسانی بالاتر، دموکراسی بهتر و بهتر میتواند فقر را کنترل کند. رتبه آزادی اقتصادی در ایران از آخر، اول است. این وضعیت نشانه نبود بازار آزاد و انحصاری بودن اقتصاد ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید