◀️ اگر نداشتن حجاب را جرم می‌دانید مشهود هم هست، خودتان باید برخورد کنید. 
معلومه که چرا برخورد نمی‌کنید و انجامش را از صاحبان اماکن عمومی می‌خواهید.
‏مردم را روبروی یکدیگر قرار ندهید.
این کار نشانه قدرت نیست عکس آن است.

دیدگاهتان را بنویسید