🔹‏پخمه‌های دولت فهمیدند شعار ۴ میلیون مسکن محقق نمی‌شود، ایده کاشت یک میلیارد درخت را مطرح کردند تا بالاخره دستاوردی داشته باشند.

🔹‏اما از آنجایی که کودن اند، هر شعاری می‌دهند باعث آبروریزی جدید و دورتر شدن تیم طمعکار رییسی از رهبری آینده است.

➕‏اصلا می‌دانید یک میلیارد درخت یعنی چقدر؟

دیدگاهتان را بنویسید