🔹این نمودار پاسخ شما را می دهد
دلار نیست !
🔹متوسط رشد سالانه عایدات ارزی با متوسط رشد نرخ دلار رابطه معکوس دارد
🔹درست است که بانک مرکزی در خصوص ارزش نرخ دلار کم اشتباه نکرده است – درست است دولت فخیمه در خصوص کسری بودجه و بی عملی کم اشتباه نکرده است اما رشد سالانه عایدات ارزی چیزی است که باید در تنش های خارجی به دنبال حلش بود
🔹از لبخندهای گروسی و تاثیرش بر نرخ دلار درس عبرت بگیرید و به راه راست هدایت شوید

دیدگاهتان را بنویسید