🔺ابراهیم رئیسی دستور رفع فقر مطلق در دو هفته را صادر کرد؛ وزیرش «ستاد رفع فقر مطلق» تشکیل داد و در ردیف ردیف بودجه قرار گرفت . ولی مردم دو برابر فقیر تر شدند.

دیدگاهتان را بنویسید