🔹 دانش آموز هنرستان نور در توضیح وضعیتش می‌گوید: ۲ روز و یک شب در بیمارستان بستری بودم. صبح برای بار دوم آزمایش خون دادم. تا آن موقع پاهایم حس داشت، کمی بیش از حد معمول خواب می‌رفت، اما می‌توانستم راه بروم. شب دوم مرخص شدم. به خانه بازگشتم. تا ۲ روز اول همه چیز خوب بود، اما پس از آن، پای چپم شروع کرد به خواب رفتن.

دیدگاهتان را بنویسید