🔹 یکماه است که جنایت مسموم کردن دختران تکرار می شود. همه منتظرند بخشهای انتظامی و قضایی فورا اقدام کنند.

🔹 چرا اینهمه تعلل؟ نکند مثل اسیدپاشان اصفهان شود! آیا نسبتی بین عدم تصویب قوانین نفی خشونت علیه زنان و این وقایع وجود دارد؟ یک بار برای همیشه حجت را بر متحجران ضد زن تمام کنید.

🔹 ظاهرا گزارش ها حاکی از وقوع جنایت مسمومیت بین دختران دانش آموز از حدود سه ماه قبل است. بدینوسیله اصلاح می شود.

دیدگاهتان را بنویسید