روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
🔺با تخفیفِ چنین بی‌مهارِ ارزش پول ملی، یک ملت تحقیر می‌شود. همه‌مان تحقیر می‌شویم. مردم به حق می‌گویند مدیر که نباید انتقاد کند. او را گذاشته‌اند برای عمل، برای تدبیر امور و اجرای چاره ساز برنامه‌ها. برخی صحبت‌ها از کسانی که باید عمل کنند، پاشیدن به زخم را می‌ماند که خلقی را به فغان می‌آورد.

دیدگاهتان را بنویسید