او گفته همراه مردم معترض ایران است و بخاطر این اتفاق که بدون اطلاعش رخ داده از آنها پوزش می‌خواهد.

دیدگاهتان را بنویسید