این داروها روی تمام احساسات تاثیر میگذارند.شاید برای همین است که افسردها بعد از مدتی هیچی نیستند نه خوشحالند نه ناراحت فقط روزها را میگذرانند تا تمام شود.

دیدگاهتان را بنویسید