◀️ سال ۹۵، نارضایتی از زندگی ۲۹،۵ درصد بوده اما این میزان در سال ۹۸، به ۴۵،۲ درصد رسیده است.

❗️رشد ۳۲ درصدی احساس عدم حمایت قانون جامعه از فرد در عرض چهارسال

◀️ احساس عدم حمایت قانون جامعه از فرد،در سال ۹۴، ۴۸ درصد و سال ۹۵ هم ۴۷ درصد بوده است. اما در سال ۹۶ به ۷۷ درصد می‌رسد. در سال ۹۸ هم ۸۰ درصد بوده‌ است.

❗️افزایش ۱۷ درصدی ناامیدی از آینده شغلی مناسب در سه‌ سال

◀️ ناامیدی از آینده شغلی مناسب از ۲۷،۲ درصد در سال ۹۵ به ۴۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید