تنها راه برون‌رفت از وضعیت اسفبار کنونی کشور، تن دادن نظام به: ۱- برگزاری انتخابات واقعی ۲- بازگشت به حاکمیت قانون. ۳- شنیدن صدای معترضان/مردم و دلجویی از آنان ۴- تعامل با جهان است. .

دیدگاهتان را بنویسید