🔹خلاصه از هر نمایشگاهی این اطراف، موجودی را بار زده‌اَند و به اسمِ وارداتِ خودرو آورده‌اَند.
🔹 حالا هم شرکتِ کیا شاکی شده.

دیدگاهتان را بنویسید