🔹او اقداماتی انجام داده که در قانون جرم‌انگاری شده؛ دایی اسطوره نیست!

دیدگاهتان را بنویسید