↩️بودجه مرکز خدمات حوزه از ۲۸٠٠ میلیارد به ۶۴٠٠ میلیارد
↩️موسسه امام خمینی (مصباح) از ۳۳ میلیارد به ۱۴۱ میلیارد
↩️سازمان تبلیغات از ۷۴٠ میلیارد به ۲۲٠٠ میلیارد
↩️جامعه مصطفی از ۵۷۶ میلیارد به ۸۹۵ میلیارد رشد کرد.
↩️سهم مردم هم، در این اوضاع رکود و تحریم؛ افزایش پرداخت مالیات، به رقم کمرشکن ۸۳۶ هزار میلیارد.

دیدگاهتان را بنویسید