🔹 در این پایش دو هشدار اساسی وجود دارد که شامل افزایش نرخ فقر در ایران و سقوط میانگین کالری سرانه دریافتی ایرانیان می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید