کارشناس مهاجرت:
🔹در ماه های گذشته متاسفانه با پدیده مهاجرت دسته جمعی تجار و بازرگانان ایرانی رو به رو هستیم.
🔹مهاجرت های اقتصادی و مهاجرت تجار بیشتر به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و ترکیه است!

دیدگاهتان را بنویسید