🔹 شاهزاده هری گفته است که اختلافات خود با خانواده سلطنتی بریتانیا را علنی کرده است. او گفته کاری کرده که پدرش آن را عملیات انتحاری نامیده است.

🔹 شاهزاده هری در اولین مصاحبه تلویزیونی که یکشنبه پیش از انتشار کتاب خاطراتش، اعضای خانواده‌اش را متهم کرد که با شیطان – مطبوعات زرد- دست به یکی کرده‌اند تا او و همسرش مگان را برای بهبود شهرت خود مورد تحقیر قرار دهند.
هری گفت: در سال 2020 به همراه خانواده اش از بریتانیا به کالیفرنیا گریخته است و گفت که دیگر پدرش یا برادر بزرگش شاهزاده ویلیام، وارث تاج و تخت را نمی شناسد.
شاهزاده هری با ذکر خاطره‌ای از کشتار در افغانستان در این کتاب، جنجال به پا کرد. او همچنین در این کتاب از کتک کاری با برادر بزرگترش شاهزاده ویلیام نیز خبر داده است

دیدگاهتان را بنویسید