🔹 در سفر به ایران، از پایداری و ثبات این کشور بعد از اغتشاشات اخیر مطمئن شدم.

🔹 اکنون زندگی در ایران طبیعی است.

دیدگاهتان را بنویسید