«هرگز تسلیم دشمنان آزادی بیان، در برابر ظالمان و تاریک اندیشان نشوید.
چارلی همانگونه زندگی خواهد کرد تا سلاخان مردم ایران سقوط کنند.»

دیدگاهتان را بنویسید