🔹 آتشی را که الان در ایران روشن شده هیچکس نمی‌تواند خاموش کند. فقط کلیدش دست خود ایشان است که گورش را گم کند برود. مملکت ایران چرا آرام نباشد؟ مردم ایران، مردم آرامی هستند. ولی وقتی اینقدر فشار بهشون میاد، صداشون درمیاد‌.

🔹 داد مردم این است که ما آزادی میخواهیم‌. بچه‌های کوچولو داد میزنند آزادی. مردهای بزرگ هم داد میزنند آزادی. دانشگاهی داد میزند آزادی. غیر دانشگاهی داد میزند آزادی.

🔹 همه آزادی میخواهند. ایشان سلب آزادی یک ملت را کرده و کسی که سلب آزادی ملت را کرده، صالح نیست. جوانان ما به چشم خودشون آزادی را ندیدند، نمیدونند مزه آزادی چیه!

🔹 مردم بازارها را می‌بندند، به ساختمان‌های دولتی تعرض می‌کنند، یعنی نمی‌خواهندش. از پنجاه سال اختناق خسته شده‌اند. چنین ملتی نمی‌شود پیروز نشود.

دیدگاهتان را بنویسید