احمقا باید کاغذ رو ممنوع کنید، ورود کاغذ به دانشگاه رو ممنوع کنید. یه تابلوی بزرگ هم بزنید ورود کاغذ به دانشگاه ممنوع است. کاغذ خطرناک است. کاغذ ممکن است به سرنگونی نظام منجر شود، فاکینگ کاغذ.

بترسین از بچه‌های کوچیک و قایقا و رنگین‌کموناشون.

دیدگاهتان را بنویسید