علیرضا منادی سپیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس:

🔹هیچ طرحی در این خصوص در دستور کار صحن یا کمیسیون آموزش مجلس قرار ندارد.

🔹گویا در قالب پیش طرح در سامانه قانونگذاری نمایندگان پیش نویس طرحی بارگذاری شده حتی هنوز به مرحله جمع آوری امضا از سوی نمایندگان نیز نرسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید