🔹 سقوط رشد تولید ناخالص داخلی چین در دوران رهبری و مدیریت شی جین پینگ صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید