و چنین شد سرانجام ابتکار عمل پوتین و زمستان سخت اروپا!

دیدگاهتان را بنویسید