🔹 افزایش حجم نقدینگی یکی از عوامل موثر بر افزایش تورم است. در فاصله پایان مرداد سال 1400 تا پایان تیر 1401 حدود 1329 همت به حجم نقدینگی افزوده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید