یک گزارش مستند با ویدئو و عکس توسط مرکز جهانی سوریه برای عدالت و پاسخگویی ، نشان می دهد که رژیم سوریه مدارک جنایات جنگی مرتکب شده را محو کرده است.

این گزارش نشان می دهد که رژیم چگونه بقایای قربانیان را در استان درعا از بین برد

دیدگاهتان را بنویسید