🔷‏توسعه‌یافتگی، بدون مسأله بودن نیست، بلکه رسیدن به ظرفیت حل مسأله است. اخبار نشان می‌دهد مخازن گاز اروپا پر شده‌اند و ظاهراً زمستان سختی ندارند. این یعنی ظرفیت حل مسأله عمل کرده است. توسعه‌نیافته هستیم، یعنی مسائل ما حل نمی‌شوند و بر هم انباشته می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید