🔸این مطلب را با سند می‌گویم؛ در یک سال گذشته برابرِ ۴ سال دولت‌های پیشین برای زنان اقدام شده

‏بسیاری از ترک فعل‌های دولت قبل در حال جبران است.

دیدگاهتان را بنویسید