اگر این روزها کسی را با لباس شخصی و اسلحه در اماکن عمومی دیدیم باید بنا را بر تروریست بودن او بگذاریم یا نیروهای لباس شخصی؟
و در این صورت چه کسانی و با چه سیاستی چنین محیط امنی برای عبور و مرور افراد مسلح ایجاد کرده‌اند؟
این بساط لباس شخصی‌ها را جمع کنید. فقط ضرر دارند.

دیدگاهتان را بنویسید