🔹 در پنج سال گذشته قیمت خانه در ایران بیش از 800 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که متوسط درآمد خانواده‌های شهری تنها 250 درصد افزایش داشته است. (منبع)

دیدگاهتان را بنویسید