بنابر گزارش رسانه های میدانی سوری ،موشک های اسرائیلی سایت های نظامی را در منطقه فرودگاه بین المللی دمشق در حومه جنوب عربی دمشق هدف قرار دادند که حداقل 4 موشک در این منطقه اصابت کرد و همزمان صدای انفجارهای مهیب در منطقه السیت زینب و منطقه فرودگاه شنیده شد.

این بیست و هشتمین مورد هدف قرار گرفتن طرف اسرائیلی در خاک سوریه از ابتدای سال جاری تاکنون بود.

دیدگاهتان را بنویسید