در ادامه عملیات ارتش اوکراین در جنوب شرق استان خارکیف، مناطق میاسوژاریوکا، کارمازینیوکا، ترنی و یامپولیوکا به کنترل نیروهای اوکراینی در آمد.

در حال حاضر درگیریهای پراکنده در اطراف دیبروا در غرب کرمینا و کوزمیوکا در غرب اسواتوه ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید