گزارش زنده از آخرین روز بررسی صلاحیت های وزرا رئیسی ؛ حضور رئیس جمهور برای آخرین دفاعیات از کابینه در بهارستان

*سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: در وقت باقی مانده جلسه عصر مجلس رئیس جمهور به دفاع…

ادامه مطلبگزارش زنده از آخرین روز بررسی صلاحیت های وزرا رئیسی ؛ حضور رئیس جمهور برای آخرین دفاعیات از کابینه در بهارستان